Socialpædagogisk støtte (§ 85)

 

Bostøtten

Bostøtte-ordningen varetager opgaver vedr. sindslidende borgere med behov for og ønske om en mere målrettet støtteindsats for at reducere følgevirkningerne af sindslidelsen. Ordningen er målrettet mod sindslidende borgere i Hvidovre Kommune i aldersgruppen 18 – 65 år med behov for hjælp, støtte, optræning af personlige og sociale kompetencer i forbindelse med at mestre hverdagslivet i egen bolig.

Indsatsen tilrettelægges ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp” og tager afsæt i en individuel behovs vurdering udarbejdet i samarbejde med den sindslidende. Den sindslidende med behov for social støtte i dagligdagen tilbydes udarbejdelse af en handleplan.

Formålet med bostøtte-indsatsen er, at støtte borgeren til øget selvstændiggørelse gennem omsorg, støtte og træning med henblik på at udvikle og / eller vedligeholde den sindslidendes personlige og sociale kompetencer i forhold til selvstændigt at løse opgaver i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere.

Bostøtte-ordningen har sin hoved indsats i forhold til sindslidende i egen bolig.

Indsatser vil altid være i en nærmere fastsat periode, hvorefter forløbet bliver evalueret.

Eksempler på indsatser

 • Administration.
  Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod formelle og økonomiske opgaver.
 • Kost.
  Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil. 
 • Kontakt og samvær og mobilitet.
  Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod at pleje omgang og kontakt med andre. 
 • Medicinhåndtering.
  Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod korrekt brug af medicin. 
 • Personlig hygiejne.
  Socialpædagogisk støtte og vejledning omkring personlig hygiejne. 
 • Praktiske færdigheder i hjemmet.
  Socialpædagogisk støtte, der retter sig mod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet. 
 • Bo-træning.
  Socialpædagogisk støtte, der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig. 
 • Beskæftigelse.
  Socialpædagogisk støtte, der har til formål at fastholdelse deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse/arbejde. 
 • Afklaring.
  Afdækning af borgerens behov for støtte.

Hvordan søger jeg Bostøtte?

Ønsker du at få Bostøtte, skal du søge om det via din sagsbehandler i voksenrådgivningen på rådhuset.

Kontakt bostøtten:

Næsborgvej 90

2650 Hvidovre

Tlf. 3648 8857


Træffes bedst: mandag - fredag 8.30 – 14.00

 

Støtteteam

Socialpædagogisk støtte er støtte, hjælp, omsorg og træning til opgaver, som du ikke selv er i stand til at klare på grund af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte gives som udgangspunkt altid som hjælp til selvhjælp, både når det gælder praktisk og personlig støtte. Formålet med støtten er at udvikle eller vedligeholde dine personlige færdigheder eller give kompenserende ydelser, så du kan opnå en mere selvstændig tilværelse og leve et liv på dine præmisser. Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå af:
 • Støtte i hjemmet
 • Individuelle udadrettede træningsforløb
 • Telefonisk/elektronisk rådgivning
 • Rådgivningsarrangementer
 • Andre brobyggende initiativer
 • Hjælp til planlægning af personlig hygiejne
Tildeling sker på baggrund af en konkret individuel vurdering med udgangspunkt i dine særlige behov og forudsætninger, i samarbejde med dig. Ønsker du at få socialpædagogiske støtte, skal du søge om det via din sagsbehandler i voksenrådgivningen på rådhuset.

Kontakt støtteteam:

Næsborgvej 90

2650 Hvidovre

Tlf. 3648 8857Housing First

 

Formål

Fastholdelse i egen bolig.
Støtte borgeren uanset omfanget af misbrug og sindslidelser.

Målgruppe

Primært misbrugere, prostituerede, borgere med psykiske lidelser, hvor der ikke er konstateret en diagnose, og primært borgere, der kommer fra §110 herberg, før de tilbydes lejlighed.

Indsats

Normalt vil boligparathed være et mål, som der skal arbejdes hen imod. Housing First tager udgangspunkt i at borgeren får en bolig, som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Visitation

Housing First modtager borgere via Voksenrådgivningen i Hvidovre Kommune, men er et selv visiterende tilbud.