Støtte- og kontaktperson

- opsøgende og midlertidige tilbud til de meste isolerede

Ordningen retter sig mod de dårligst fungerende sindslidende, og fungerer som et supplement til de øvrige sociale tilbud til sindslidende. Ordningen er et frivilligt tilbud til borgere i Hvidovre Kommune med sindslidelse og målrettet aldersgruppen 18 – 65 år.

Formålet med Støtte- og kontaktperson ordningen er at styrke brugerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen i overensstemmelse med egne behov og ønsker med henblik på, at brugeren bliver i stand til at deltage i omverdenens muligheder og tilbud.

Hovedindsatsen for Støtte- og kontaktperson ordningen er således at opsøge, opbygge og skabe kontakt til de mest udsatte sindslidende med henblik på at bryde isolationen og støtte brugeren i kontakt til omverdenen.

Kendetegn ved støtte – og kontaktpersonordningen

  • Rådgivning og vejledning. 
  • Opsøgende arbejde fx i forbindelse med bekymringshenvendelse, med henblik evt. på at iværksætte en forebyggende indsats. 
  • At sikre, at den sindslidende borger får størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af servicetilbuddet. 
  • Social støtte med henblik på at bryde den sindslidendes borgers isolation. 
  • Yde social støtte med henblik på opnåelse af kontakt til omverdenen, herunder kontakt til offentlige myndigheder. 
  • Yde social støtte med henblik på netværksdannelse og etablering af meningsfyldte relationer til andre mennesker. 
  • At deltage i udadrettede aktiviteter på den enkeltes præmisser. 
  • At yde hjælp til strukturering af hverdagen herunder døgnrytme. 
  • At yde social støtte og træning med henblik på at kunne mestre opgaver i hverdagslivet.

Hvordan søger jeg Støtte- og kontaktperson?

Opsøgende indsats til de mest udsatte sindslidende borgere kræver ikke en forudgående visitation, med mulighed for anonymitet. Henvendelse kan ske direkte til Socialpsykiatrien, kontakt SKP